Els verps, els pronoms i els numerals

en Llengua Valenciana

* en eixercicis practics

per Joan Sancho Gea

(Professor de Llengua Valenciana)

 

 

 

Els Verps

 

El verp es una part de l’oracio caracterisat des de 3 punts de vista: semantic, sintactic i morfologic. Anem a vore qué podem dir i qué podem observar:

 Caracterisacio semantica. significacio.

 Cada verp te una significacio propia, la qual indica cóm es l’accio. Podem distinguir per eixemple:

El principi d’una accio: esclatar, encetar...            

L’acabament d’una accio. Hi ha verps que indiquen implicitament en si mateix el començament i l’acabament de l’accio: naixer, morir, eixir...            

Continuitat de l’accio: llegir, observar, deprendre...            

Accions momentanees que es donen en un lloc i en un temps determinat: cridar, estalviar, decidir...            

Insistencia de l’accio: colpejar, roncar, gemecar...           

 

Estes accions poden estar modificades, si els verps van acompanyats d’uns complements:

Deprendre: en solitari,indica accio progressiva (continua)

Deprendre una lliço: Ara canvia el seu significat, indicant que l’accio ha començat i ha acabat ya.

 

 Classificacio (Per la classe d’accions)

 

INCOATIUS

L’accio està començant o està desenrollant-se. Usa sufixos: -ejar, -ar, -ir i inclus unes atres construccions.

VERPS: començar, iniciar, calfar, gelar, despertar, dormir, encetar, matinejar, enriquir-se, ennegrir-se, dormir-se, fer-se de dia, fer-se de nit, rompre l’alba...

EIXEMPLES: El sol comença a calfar de valent

ITERATIUS

Expressen l’idea d’una accio repetida. Per ad aixo usen sufixos: ejar, -ar; prefixos: -re; i perifrasis en verps modals: tornar + infinitiu...

VERPS: plovisquejar, repuntar, quartejar, trossejar, rellampegar...

EIXEMPLES: Ma mare està repuntant-me els pantalons, Joan trosseja el formage, Està rellampegant

PERFECTIUS

Per a que la seua idea s’expresse de forma completa, l’accio ha d’acabar..

VERPS: amagar, naixer, eixir...

EIXEMPLES: ¡Vullc eixir d'aci!, el gat s'amagat baix la taula

IMPERFECTIUS

L’accio que indica el verp es (o està) completa, encara que no haja finalisat.

VERPS: creixer, correr, mirar

EIXEMPLES El meu germa està corrent en la pista d'atletisme

 

Caracterisacio sintactica

Sintacticament, la funcio del verp es ser el nucleu del predicat (o sintagma verbal). El que el verp duga o no algun modificador al costat, i la classe d’este (un OD, un OI, un pronom, o un atre verp) es molt important perque segons duga algun d’estos elementets sintactics, o no, el significat de l’oracio es vora afectada.

Classificacio

TRANSITIUS

Precisen d’un objecte directe per a completar el seu significat perque, ells a soles, no tenen un significat complet.

VERPS:

EIXEMPLE: El mariner peixca sardines

INTRANSITIUS

Quan els verps, per ells a soles, tenen un significat complet.

VERPS: vindre, anar,

EIXEMPLE: Nosatres venim.

REFLEXIUS

Porten com a O.D. un pronom de la mateixa persona que el subjecte.

VERPS: pentinar-se, adherir-se, regalar-se,

EIXEMPLE: Ell es pentina

PRONOMINALS

Son els que es conjuguen en els pronoms me, te, se, nos, vos. En la forma pareixen reflexius, pero no tenen el mateix significat. En este cas el pronom no actua ni de O.D. ni de O.I. sino de un modificador del verp.

VERPS: queixar-se, atrevir-se, adherir-se, alegrar-se, emocionar-se, supondre’s, creure’s, enrecordar-se’n, oblidar-se, imaginar-se, anar-se’n, vindre-se’n, tornar-se’n, pujar-se’n...

EIXEMPLE: Yo me queixe (la forma yo queixe no te sentit).

RECIPROCS

Son els que es construixen en el pronoms se i el verp està en 3ª persona del plural.

VERPS: mirar-se, vore’s, voler-se, intercanviar-se,

EIXEMPLE: Xavier i Pepica es miren, Joan i Lluïs s’intercanvien fotos, Maria i Ampar es veuen tots els dies, Vicent i Vicenta es volen molt.

AUXILIARS

Son verps que han perdut totalment o parcialment el seu significat lexic. Es gasten per a construir les formes verbals compostes, la veu pasaiva i tambe per a construir les perifrasis verbals:

VERPS: haver (per a la formacio dels temps composts), ser (per a la formacio de la veu passiva), estar, pegar...

EIXEMPLE: Pegar a fugir, llançar a perdre, hem arribat (haver + verp), es cremat (veu pasiva)

MODALS

Son verps que signifiquen comportament, intencio, desig o voluntat. Darrere d’ells solen dur un infinitiu, un gerundi o un participi

VERPS: deure, voler, saber, poder, soldre, intentar, desijar...

EIXEMPLE: Promet vindre, Tho tinc dit, vas passajant.

DEFECTIUS

Son aquell que la seua flexio es incompleta..

VERPS: Caldre (nomes presenta les 3eres persones del singular i del plural de cada temps), ploure, nevar, tronar (fenomens meteorologics)

EIXEMPLE: plou molt, neva de forma copiosissima, trona que dona por.

 

Caracterisacio morfologica

 El verp està constituit per un lexema o radical, que du la significacio, i un morfema que indica la persona, el numero, el temps, el modo, la veu i l’aspecte.

El radical s’obte al separar de l’infinitiu la terminacio o acabament; i de forma diferent a lo que ocorre en la llengua castellana, en la valenciana no usem el terme conjugacio per a cada terminacio o acabament distint, perque els verps agrupats baix una "teorica" conjugacio haurien de tindre una mateixa, o pareguda, flexio; i en valencià no es aixina. Tant el segon (purs i velarisats) com el tercer grup (purs i incoatius) presenten dos models de flexio (cada u) clarament distints. Per aixo hem de dir que en valencià no hi ha 3 conjugacions, sino 5: una del primer grup, dos del segon grup i dos del tercer grup. Els verps que s’ajusten a una d’estes conjugacions es diuen regulars i els que no, irregulars.

 

TERMINACIO O ACABAMENT

VOCAL TEMATICA

EIXEMPLE

GRUP

-AR

A

BALLAR, donar, comprar, treballar, estudiar, viajar, festejar, picar, volar

1er

-ER (aton)

E

TEMER, CORRER, naixer, vencer,

2on

-ER (tonic)

E

Saber, fer, poder, voler, fer

-RE

E

Cabre, batre, caldre,

-R

 

Dur, ser, dir

-IR

I

SENTIR, SERVIR, eixir, afegir, collir, Dormir, partir, complir, construir, morir,

3er

 

 

GRUP

ACABAMENT

 

MODEL

FLEXIO

1er(*)

-AR

 

BALLAR

Yo ball-e, tu ball-es, ell ball-a,...

2on

-ER (aton)

-ER (tonic)

-RE

-R

PURS1

TEMER

Yo tem, tu tem-s, ell tem, ...

VELARISATS2

CORRER

Yo corr-ec, tu corr-es, ell corr-e, ...

3er

-IR

PURS

SENTIR

Yo sent, tu sent-s, ell sent...

INCOATIUS3

SERVIR

Yo part-ix-c, tu part-ix-es, ell part-ix,...

(*) Tots els verps del primer grup son regulars manco 3: dar, estar, anar.

1 Reben el nom de purs, aquells que es flexionen unint directament al radical els morfemes verbals corresponents.

2Els verps del segon grup velarisats tenen, en l’imperfecte d’indicatiu i en el subjuntiu, un radical velarisat en –g / -qu (per eixemple: caure: caiguera / caiga; creixer: creixquera / creixca).

3Son aquells verps que entre el radical i el morfema afigen un increment incoatiu format per l’infix –ix-.

 

 • El modo expressa l’actitut del qui parla front a l’accio verbal que s’enuncia. Els tres modos son: indicatiu, subjuntiu i imperatiu.

 

INDICATIU

Es el modo de la realitat, quan el parlant es llimita a expondre unicament de forma objectiva l’accio; eix..

EIXEMPLE: Dema raonarém, ahir va ploure

SUBJUNTIU

Quan el parlant presenta l’accio com a provable, es una forma subjectiva en la que interve el parlant. Es el modo de la irrealitat.

EIXEMPLE: Espere que hages acabat les activitats.

IMPERATIU

Es el modo en que el subjecte de l’accio manifesta la seua voluntat de manera impositiva, presentant el fet com a manament, consell, prec o peticio. Es una forma assimilada als presents d’indicatiu i de subjuntiu, dels quals pren les formes. Tambe hi ha formes de cortesia. L’imperatiu nomes te temps de present.

EIXEMPLE: llig tu, lliggam nosatres, lliggau vosatres. Lligga voste, lligguen vostes.

 

 • Els temps:

 

INDICATIU

SUBJUNTIU

T. SIMPLE

T. COMPOSTS (*)

T. SIMPLES

T. COMPOSTS (*)

Present1

Passat proxim

Present

Preterit perfecte

Preterit imperfecte

Pret. plusquanperfecte

Preterit imperfecte3

Pret. plusquanperfecte

Perfecte simple2

Perfecte compost

 

 

Futur

Futur compost

 

 

Futur hipotetic (cond.)

Futur hipotetic compost

 

 

(*) Els temps composts es formen en el corresponent temps del verp haver + participi passat de l’atre verp, que es qui du l’informacio semantica (el significat).

1 La primera persona del singular del present d’indicatiu te el morfema –o en Morella, Maestrat i La Tinença d’Alcalaten (sent-o, bat-o, partix-o). Esta termionacio es rarissima en la lliteratura classica i la seua presencia podria ser per adstrat castella (menjar, mostrar).

2 El perfecte simple d’indicatiu te una forma analitica, i una atra sintetica. Per eixemple, per al verp cantar , son formes analitiques canti, cantares, cantà.. i son formes sintetiques: vaig cantar, vares (o vas) cantar, va cantar...La forma analitica es propia del sur de La Plana, Camp de Morvedre i Camp de Lliria; i la forma sintetica es propia de L’Horta de Gandia entre unes atres. Tant la forma analitica com la sintetica son equivalents

3 El preterit imperfecte de subjuntiu, excepte chicotetes illes geografiques com El Baix Maestrat i La Tinença de Benifassar que ho fan en s (tingues), els demes, ho fan en la forma en r (tinguera). Fixar-se com estes zones geografiques pertanyen a la zona que fa frontera llingüistica en el catala.

 

 • Els numero son 2: singular i plural, i les persones son 3 per a cada numero: yo, tu, ell/a, nosatres, vosatres, ells/es.
 • La veu pot ser activa (si el subjecte es l’actor de l’accio verbal: Joan conduix el coche ) o pasiva ( si el subjecte es rebedor de l’accio verbal: el coche es conduit per Joan). En valencià no hi ha un morfema per a designar la veu passiva,per lo que s’utilisa el procediment sintactic que consistix en flexionar el verp ser + participi passat de l’atre verp.

 

 

EIXERCICIS

 

1. - Flexiona els models de cada una de les 5 conjugacions que hi ha en valencià: BALLAR, TEMER, CORRER, SENTIR, SERVIR.

2. – Flexiona els següents verps auxiliars: HAVER, SER, ESTAR, ANAR,

3. – Flexiona els següents verps irregulars: EIXIR, AFEGIR, COLLIR

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Els Pronoms

 

PRONOMS DE COMPLEMENTS

FUNCIO

·         Els pronoms poden funcionar com a subjecte, complement directe, complement indirecte i com a complement circumstancial.

 

COLOCACIO

 • En funcio de complement, els pronoms o les combinacions de pronoms (binaries, ternaries, quaternaries) poden anar tant davant com darrere del verp. Quan es tracte d'una forma verbal composta i de formes perifrastiques, mai podran anar en mig.
 • A diferencia d'unes atres llengües, com el castella, els pronoms en valencià no van units directament al verp al qual acompanyen. Les seues formes d'unio son l'apostrofament i el guio.

 

Anem a comprar-vos un llibre

Doneu-me el paper

A les huit, crida'm

Compra-ho ara

·          Les formes d'indicatiu i de subjuntiu (siguen simples o compostes) a soles admeten els pronoms davant.

Li les conta

Nos la compren

 Els hem comprats(*)

El traurem sempre que faça sol

 Vullc que els traga

 Ara quan vos les haja pagades(*)

(*)note's la concordança del participi passat. 

 • L'infinitiu, el gerundi i l'imperatiu sempre porten les formes pronominals darrere.

 

 Conta-li-les

 Creure-vos-les

 Penjant-los-les

 Bollint-li'n

  Tornar-la

 Escriu-lo

 Pinte-me'l

 Acabem-nos-les

FORMES

·         El pronom pot tindre una forma plena (darrere del verp acabat en consonant o diftonc), reduida (darrere del verp quan el verp acaba en vocal: 'm, 't, 'l, 'n) , elidida (davant del verp quan el verp comença per vocal (m', t', s', l') o reforçada (davant del verp quan este comença per consonant: em, ens, et, es, el, els, en).

 

Des d'aci ya et veig / Des d'aci ya te veig

Es diu que vindra dema / Se diu que vindra dema

No se si m'admetran el recurs

 

 

 

COMPLEMENT

DIRECTE

COMPLEMENT

INDIRECTE

COMPLEMENT

CIRCUMST.

DE LLOC

 

Masculi

Femeni

Neutre

Masculi

Femeni

SINGULAR

DEFINIT

EL

 

LO

LA

HO

(subst.a aixo

aço

allo)

LI

LI

HI

 

EN

(precedit de la preposicio de)

PLURAL

ELS

 

LOS

LES

ELS

 

LOS

LES

 

INDEFINIT

EN

(ne,n',en,'n)

(Quan el C.D. no porta determinant)

 

OBSERVACIONS

LO: pronom de complement directe singular masculi. Quan va davant del verp començat per consonant pren la forma el.

LOS: si va davant del verp, començant per vocal o per consonant, adopta la forma els.

LA: quan va darrere del verp s'unix per mig d'un guio, -la. Si va davant pot presentar les formes la o l'.

LES: a l'igual que HO, LI i HI es invariable, no s'elidix. Unicament porta guionet davant quan van darrere del verp a l'igual que ho (-les i -ho)

LI: es un pronom invariable de complement indirecte singular (masaculi i femeni) que du guinet davant quan va darrere del verp. El seu plural es los (darrere del verp) o els (davant del verp), mai lis.

 

ELS PRONOMS EN, HO, HI

 EN

·        Es un pronom aton que funciona com a objecte directe de cosa, no distinguix ni genero ni numero. En alguns casos pot substituir a c.circumstancials.

·        La seua forma pot variar segons el lloc a on vaja colocat: en, ne, 'n, 'n.

·        S'usa com a c.directe quan este es indeterminat:

 

1. Quantitat indeterminada

2. Substantiu precedit d'un cardinal (un,dos,tres...)

Ell compra llibres à El ne compra

Ell compra dos llibres à Ell ne compra

¿Tens pa? No, no en tinc

Has tret cinc gots i n'han sobrat dos

¿Vols aigua? Si, dona-me'n un got

Escriu vint cartes i hui n'envies deu

3. Substantiu precedit d'un quantitatiu ( molt, poc, prou...)

4. Substantiu precedit d'un indefinit (uns, algun, cert,...)

Ell compra molts llibres à Ell ne compra

Ell compra algun llibre à Ell ne compra

¿Ha posat prou d'arros? Crec que no n'ha posat prou

¿Creus que vendra algun llibre? Algun ne vendra

No ha llegit cap llibre. Segur que no n'ha llegit cap.

Sempre canta certes cançons, pero ne sap unes atres

·        Reemplaça a un complement preposicional introduit per la preposicio de:

 

 ¿Qué quedava d'allo?.

No en quedava gens

 M'has dut poc de sucre.

Yo crec que n'he dut prou

 Ha venut dos dotzenes de melons.

N'ha venut dos dotzenes

 

·        S'usa com a un c.circumstancial de lloc en substitucio d'una construccio de lloc introduida per la preposicio de (el seu us està casi desaparegut):

 

 

 

¿Quan tornarém del poble? En tornarém el dijous

·        Apareix com a auxiliar en verps de moviment, a soles quan es gasten en forma reflexiva: anar, vindre, pujar, baixar, tornar, entrer, eixir, dur, deixar, etc.

 

 Yo me n'anire pronte a casa

 Ell se'n deixà Ribarroja a les quatre pero no aplegà fins a les sis a casa

 No se n'entrarà si no li ho dius

La festa començà quan ya nos en tornaren

 

Atencio: Si el modificador del complement directe es un articul (el,la,els,les), un possessiu (el meu, el teu, el seu...), el pronom pel que s'ha de substituir no sera en, sino lo, la ,los,les (vore taula)

 

 Ell compra el llibre

 

 

Ell el compra

 Ell compra este llibre

 

 

Ell el compra

 Ell compra el seu llibre

 

 

Ell el compra

 Ell compra l'atre llibre

 

 

Ell el compra

·        En oracions impersonals que duguen l'objecte directe explicit, produint-se un us pleonastic del en. Encara que no siga molt recomanable, es molt freqüent i no pot considerar-se incorrecte.

 

 

 

Hi havia flors N'hi havia flors

HO

 • Es un pronom neutre aton de tercera persona que no distinguix genero ni numero (es invariable i no s'elidix o apostrofa mai), funciona com a objecte directe (quan tambe puga substituir-se per aço, aixo, allo, mai quan vaja precedit d'un determinant).

 

 Ell compra aixo

Ell ho compra

 Ell compra tot lo que vol

Ell ho hompra

 Ell diu que no es bo el melo

Ell ho diu

 ¿Que compra?

No ho se

 ¿Quan haveu dut aço?

No ho sabem

 ¿Quan vindras?

No ho se

 Dona'm tot allo que et vaig demanar

Ara t'ho done

 • Reemplaça tambe als predicatius en les oracions copulatives (les construides en els verps ser, estar i ademes tambe poden ser: pareixer, semblar, aparentar, pareixer, fer-se, etc.

 

 Pareixia alt pero no ho era

Es feya el gracios i no ho era

 ¿Estava malalt? Ho estava

¿Aixo es una taula? No ho aparentava

HI

 • Pronom adverbial aton que funciona com a substitut de circumstancials de lloc. Te un us reduit, si be en l'epoca classica presentava una major vigencia. Es invariable i no s'elidix o s'apostrofa mai.

 

Anavem pel cami i tu no hi estaves

Hi aplegarem ahir

¿A ta casa?, no hi anire mai

 • S'usa com a impersonal, acompanyat del verp haver. NOTA: moltes voltes es fa una concordança incorrecta entre el verp haver i el c.directe quan este va en plural. El verp haver en la seua forma impersonal, no concorda mai en l'objecte directe. Els verps en les formes impersonals van sempre en singular.

 

 Hi havia molta gent

 Hi ha cases per a llogar

 No hi ha res a dir

 Hi havia molts gossos

 Hi ha coques de dacsa

 

 • Apareix acompanyant a uns atres verps com: vore, trobar, tornar...,usats en forma reflexiva i sens objecte directe.

 

 Encen la llum que no m'hi veig

 El chiquet no s'hi trobava en aquella casa

 ¿T'hi veus?

 Li pegà un esclafit i no s'hi tornà

ORDE DE COLOCACIO

·         L'orde gramatical en una oracio es sempre:

Subjecte + verp + c.directe + c.indirecte + c.circumstancial

·         L'orde dels pronoms ya siga davant com darrere del verp es sempre:

c.indirecte + c.directe + c.circumstancial

 

COMBINACIONS BINARIES

 • La regla general, tant per als pronoms davant com darrere del verp, es que s'elidix sempre el segon element, sempre que es puga fer (quan no siga invariable: li, hi, ho, ya que en este cas s'elidix el primer).

 Te'm creus molt llest

 Te'ns perts a cada punt

 Emporta-te'l

 Me'n menge

 T'ho menges

 Escriu-m'hi

 • Davant del verp els elements van lliures o apostrofats (elidits o reduits), mai en guionets, segons la regla general.

 

 Els en du

 Vos ho diu

 Els l'entrega

 Li n'oferix

 Excepcio: Si el verp comença per vocal o haig anira apostrofat el segon pronom, no l'atre.

 Li l'omplia

 Se n'entrà

 • Darrere del verp els pronoms aniran units per guionets (o elidits quan corresponga), mai aniran lliures

 

 Aclarix-nos-les

 Ompli-te'l

 Escriu-li-hi

 Talla-li-ho

 Afig-nos-ho

 Arremateu-vos-les

 

COMBINACIONS TERNARIES

El seu us es manco frecuent que les combinacions binaries, pero per a la seua escritura s'ha de tindre present:

 • Davant del verp el primer pronom va lliure i en forma plena i els atres seguixen les regles de les combinacions binaries.

 

 Mon pare me n'hi conta

 Se me n'esclafen

 Se te n'ana

 Se me les trau

 • Darrere del verp, el primer va en forma plena unit al verp i als demes pronoms per guionet, i els atres dos seguixen les regles de les combinacions binaries: Emporta-te-n'hi

 

COMBINACIONS QUATERNARIES

·         Esta combinacio es molt estranya en la llengua oral i rarissima en l'escrita, no obstant existix la possibilitat de construir-les. L'orde sera el següent:

Impersonal (se) + indirecte + directe + circumstancial

 

 

 Se me n'hi fica

 Se li n'hi sentirà cantar (Se sentirà cantar aton pare pel carrer)

 

EIXERCICIS 

1.       Mon pare compra la taula

 Mon pare la compra

2.       Ell menja pomes

 Ell en (ne) menja

3.       ¡Menja pomes!

 Menja'n   

4.       El chiquet dibuixa els arbres a sos pares

 El Chiquet els els dibuixa

5.       ¡Dibuixa els arbres a sos pares!

 Dibuixa-los-els

6.       ¡Dona la mel a Ampar!

 Dona-li-la

7.       Maria escriu la carta a sa mare

 Maria li l'escriu

8.       El chiquet compra flors a sa mare en la tenda

 El Chiquet li les hi compra

9.       Digues als teus germans que ixquen

 Dis-los-ho

10.   Envia a mi l'escrit

 Envia-me'l

11.   Envia a mi aixo

 Envia-m'ho

12.   Lluïs escriu dos cartes a sa mare en el terrat

 Lluïs li n'hi escriu dos

13.   Oferix les sabates als teus amics

 Oferix-los-les

14.   Maria compra esta tortada a la seua cosina

 Maria li la compra

15.   Maria compra esta tortada a la seua cosina en la tenda del cantó

 Maria li l'hi compra

16.   Afig caldo

 Afig-ne

17.   Afig el caldo

 Afig-lo

18.   Afig a ta mare caldo en el bollit /Afig el caldo en el bollit

Afig-li-n'hi / Afig-l´hi 

19.   Canta les cançons als chiquets

 Canta-los-les

 

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Els Numerals

 

CARDINALS

 • Cardinals simples: els que no poden separar-se en uns atres numerals que formen la paraula.

1.       Els que van del 1 al 20.

2.       Les decenes: vint, trenta, quaranta...noranta.

3.       Les centenes (perque -cents no apareix mai separat): cent, doscents, trescents...

4.       El numero mil i la serie millo, billo, trillo...

 • Els cardinals composts son aquells que poden segmentar-se en cardinals simples

Vintiu (21)

Cent dos (102)

Trescents vint (320)

Dosmil (2000)

 •  S'escriu junt:

1.       La serie de desenes seguides de les unitats:

2.       Les unitats i mil:

3.       Les decenes i mil:

4.       Les centenes i mil:

 • S'escriu separat:

1.       Composts de centenes i unitats:

2.       Composts de centenes i decenes

3.       Composts de mil, i les unitats: mil u, mil dos, mil tres

4.       Composts de mil i decenes: mil xixanta, tresmil vint,

5.       Composts de mil i les centenes: mil cent, mil doscents,

6.       Les series millo, billo..., van separats del cardinal que els precedix.

 

 • OBSERVACIO

1.       Sis i set doblen la s quan van directament units a les decenes: desset, cinquantassis, xixantasset...

2.       El numero cardinal es un substantiu i per tant, te plural: dosos, tresos, uns

3.      Te genero femeni unicament l'u (unes), i les centenes (doscentes, cincentes, siscentes...)

 

EIXERCICIS

97

norantasset

13

 

100

 

7000

Setmil

14

 

101

 

600

Siscents

15

 

110

 

17000

Dessetmil

16

 

200

 

36

Trentassis

17

 

300

 

44

Quarantaquatre

18

 

400

 

874

Huitcents setantaquatre

19

 

500

 

321

Trescents vintiu

20

 

600

 

0

 

21

 

700

 

1

 

22

 

800

 

2

 

23

 

900

 

3

 

30

 

1.000

 

4

 

31

 

1.001

 

5

 

32

 

1.010

 

6

 

40

 

1.100

 

7

 

41

 

2.000

 

8

 

50

 

10.000

 

9

 

60

 

100.000

 

10

 

70

 

1.000.000

 

11

 

80

 

 

 

12

 

90

 

 

 

 

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------

   

 

TRADUCCIO I CORRECCIO DE TEXTS

EIXERCICIS RESOLTS

 

 1.- Escriu correctament la forma valenciana de les paraules que en castella acaben en –miento.

CASTELLÀ

MAL

VALENCIÀ

Abastecimiento

Abasteciment

Proveïment

Afianzamiento

Afiançament

Afermament

Aislamiento

Aislament

Aïllament

Conocimiento

Coneixement

Coneiximent

Cumplimiento

Cumpliment

Compliment

Financiamiento

Financiament

Finançament

Nombramiento

Monbrament

Nomenament

Sometimiento

Sometiment

Submissio

Acontecimiento

Aconteciment/Esdeveniment

Acontenyiment

Asentamiento

Asentament

Assentament

Crecimiento

Creixement

Creiximent

Otorgamiento

Atorgament

Otorgament

Tratamiento

Tratament

Tractament

 

2.- Escriu correctament en valencià les següents paraules que en castellà acaben en –ción.

CASTELLÀ

MAL

VALENCIÀ

Aclaración

Aclaracio

Aclariment

Financiación

Financiacio/Finançacio

Finançament

Liberación

Alliberament

Lliberacio

 

3.- Escriu correctament en valencià les següents paraules que en castella acaben en –o.

CASTELLÀ

MAL

VALENCIÀ

Aborto

Abort

Avortament

Retraso

Retras

Retart

  

CASTELLÀ

VALENCIÀ

CASTELLÀ

VALENCIÀ

Abono

Abonament

Desempleo

Desocupacio

Desempeño

Desempenyorament

Apoyo

Soport/Recolzament

Comienzo

Començament

Arreglo

Arreglament

Aplauso

Aplaudiment

Asiento

 

Aforo

 

Deshaucio

 

Cobro

 

Desarrollo

 

Careo

 

Despido

 

Desafío

 

Envío

 

Empeño

 

Entierro

 

Cotejo

 

Evento

 

Mando

 

Registro

 

Estreno

 

Reembolso

 

Desahogo

 

desvío

 

 

4.- S'ha de dir...

NO ES DIU

S’HA DE DIR

En vez de ...

En conte de..., per conte de..., en lloc de...

Aunque

Encara que

Desde luego

Certament, ausades, naturalment, sens dubte, sense cap de dubte.

Sin embargo

En tot aixo, no obstant aixo, en canvi, aixo no obstant.

Menos

Mes poc, no tant, manco, menys

¡Bueno!

¡be!, ¡d’acort!, ¡correcte!

¡vale!

¡d’acort!, ¡conforme!, ¡està be!

Adios

¡adeu!, ¡que estigau bons!

Entonces (adverbi)

En aixo, en aquell temps, en aquell moment, en aquella ocasio.

Entonces (conjuncio)

Per tant,

Pues (causal)

Ya que, perque, puix que.

Pues (consecutiu)

Per tant

¡cuidado!

¡Atencio!, ¡ves en conte! ¡alerta! ¡ei!

Apoyar

Recolzar, descansar, donar soport, fer costat, defendre, ajudar

Alcanzar

Conseguir

Rellenar

Farcir, omplir

   

 

EXAMEN

Professor: Joan Batiste Sancho Gea

 

 

 

PREGUNTA 1: SUBSTITUCIO PER PRONOMS

 

a) – INDICATIU – SUBJUNTIU – IMPERATIU – INFINITIU – GERUNDI

 

 

Indica quines formes verbals a soles admeten els pronoms davant i quines a soles l’admeten darrere. Posa un eixemple de combinacio binaria (de 2 pronoms) per a cada forma verbal de les anteriors.

Indicatiu-subjuntiu: DAVANT

imperatiu-infinitiu-gerundi: DARRERE

 

b) Completa el quadro de pronoms:

 

COMPLEMENT

DIRECTE

COMPLEMENT

INDIRECTE

COMPLEMENT

CIRCUMST.

DE LLOC

 

Masculi

Femeni

Neutre

Masculi

Femeni

SINGULAR

DEFINIT

EL

 

LO

LA

HO

(subst.a aixo

aço

allo)

LI

LI

HI

 

EN

(precedit de la preposicio de)

PLURAL

ELS

 

LOS

LES

ELS

 

LOS

LES

 

INDEFINIT

EN

(ne,n',en,'n)

(Quan el C.D. no porta determinant)

 

 

c) Indica, d’entre tots els pronoms de la taula anterior, quins son invariables i no s’elidixen mai.

 

Hi – ho – li -les

 

 

d) Senyala en els eixemples següentes, els pronoms que apareixen i indica la forma que adopten segons el cas (plena, reduida, elidida o reforçada).

 

Dema et demanare que em dugues els archius. reforçada / reforçada

Dis-li que m’envie el rellonge per correu. plena / elidida

Conta’m un conte per a dormir. Reduida

 

 

e) Indica 3 casos i posa un eixemple en els que el pronom EN actua com a complement directe indeterminat.

 

1. Quantitat indeterminada

¿Tens pa? No, no en tinc

2. Substantiu precedit d'un cardinal (un,dos,tres...)

Ell compra dos llibres à Ell ne compra (dos)

3. Substantiu precedit d'un quantitatiu ( molt, poc, prou...)

Ell compra molts llibres à Ell ne compra (molts)

4. Substantiu precedit d'un indefinit (uns, algun, cert,...)

Ell compra algun llibre à Ell ne compra (algun)

 

f) Indica l’ordre gramatical dels pronoms, ya siga davant o darrere del verp, a partir de la funcio que desempenyoren (C.D., C.I., C.C.) 

 

g)- Substituix els complements per pronoms.

¡Afig cebes al bollit!: Afig-n’hi.

Pinta les finestres als teus pares: Pinta-los-les

Chimo pinta quatre quadros a Nelo en el seu terrat: Chimo li n’hi pinta quatre.

El chiquet dibuixa els arbres a sos pares: El chiquet els els dibuixa

Se sentirà cantar a ton pare pel carrer: Se l’hi sentirà cantar.

      

 

ELS VERPS, ELS PRONOMS I ELS NUMERALS EN LLENGUA VALENCIANA
 
Titul: Els verps, els pronoms i els numerals en llengua valenciana
Autor: Joan Sancho Gea
Editorial: Edicio digital de Valencian.org. Valencia, 2006.

Descarregar est articul en archiu pdf